Μηχανισμός Δράσης του Laudis® OD

     
       
 

Το tembotrione παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου 4-hydroxy-phenylpyruvate dioxygenase (HPPD). Ως αποτέλεσμα αναστέλλεται η βιοσύν­θεση των καροτενοειδών. Η μείωση των καροτε-νοειδών συνεπάγεται την μείωση της προστα­σίας της χλωροφύλλης (όπου συντελείται η φωτοσύνθεση) από την υπεριώδη ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την οξείδωσή της και την πρόκληση έντονου μεταχρωματισμού των φύλλων, τα οποία σταδιακά γίνονται τελείως λευκά.

Τα πρώτα συμπτώματα (λεύκανση) εμφανίζονται στα νεώτερα φύλλα 3-5


sygrisi

Πατήστε στην φωτογραφία για μεγέθυνση!

 

ημέρες μετά την εφαρ­μογή με Laudis® OD και τα ζιζάνια νεκρώνονται μέσα σε δύο εβδομάδες. Το Laudis® OD με τον τρόπο δράσης του μπορεί να ανακόψει υπάρ­χουσα ανθεκτικότητα σε άλλα μόρια με διαφο­ρετικό τρόπο δράσης.Πλήρως διασυστηματική μετακίνηση της δρα­στικής ουσίας μέσα στον ιστό των ζιζανίων

zizanio

 
    
 

drasi

Πατήστε στην φωτογραφία για μεγέθυνση!